ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ


ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Λόγω γέννησης από Έλληνα γονέα

2) Λόγω γέννησης σε ελληνικό έδαφος:

Εφόσον ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του

Εφόσον δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του ούτε μπορεί να αποκτήσει τέτοια με σχετική δήλωση των γονέων του

 

3.) Λόγω αναγνώρισης από Έλληνα πατέρα

4.) Με πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών:

Υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος

Υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)

Υπηκόων τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Ελλήνων ή πολιτών της Ε.Ε. ή είναι γονείς ανήλικου Έλληνα πολίτη

Αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων ή υπαχθέντων σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους

Προσώπων που έχουν χαρακτηριστεί ανιθαγενείς από ημεδαπή αρχή

Αλλοδαπού που είναι κάτοχος οποιουδήποτε τύπου οριστικού τίτλου διαμονής

5.) Με πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών:

Μη κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) προερχόμενων από μη κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μη κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.), προερχόμενων από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.)

6.) Με Δήλωση:

Από τέκνο που γεννήθηκε πριν από την 8-5-1984 από μητέρα Ελληνίδα κατά το χρόνο του τοκετού ή της τέλεσης του γάμου

Από τέκνο που γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα πριν από την ισχύ του Ν.1250/1982